CKE Czerwionka-Leszczyny | Regulamin sprzedaży biletów w kasie miejskiego ośrodka kultury w Czerwionce-Leszczynach
CKE Czerwionka-Leszczyny

Regulamin sprzedaży biletów w kasie miejskiego ośrodka kultury w Czerwionce-Leszczynach

1.
Regulamin określa sposób sprzedaży i dystrybucji biletów, przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce–Leszczynach, zwany dalej MOK, za pośrednictwem kasy biletowej, usytuowanej w budynku Centrum Kulturalno–Edukacyjnego, przy ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka–Leszczyny zwanego dalej CKE.

2.
Ceny biletów zawierają podatek VAT.

3.
Kasa biletowa prowadzi sprzedaż biletów normalnych i ulgowych.

4.
Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są posiadacze Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny.

5.
Osoby, które zakupiły bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego, przed wejściem na imprezę, której dotyczą bilety.

6.
MOK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

7.
W przypadku, gdy impreza zostanie odwołana osoby, które zakupiły bilety będą poinformowane o tym fakcie telefonicznie. MOK będzie dokonywać zwrotów pieniędzy w kasie CKE na podstawie PARAGONU I BILETU w terminie do 10 dni po odwołaniu imprezy.

8.
W przypadku zmiany terminu imprezy lub zmiany składu artystów, MOK będzie informował telefonicznie o zaistniałej sytuacji . Bilety zachowują swoją ważność. Ewentualnej rezygnacji należy dokonać w kasie CKE w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości. MOK dokona zwrotu na podstawie BILETU wraz z PARAGONEM.           

9.
MOK ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię osoby spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

10.
Bilety niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.

11.
MOK nie przewiduje możliwości zamiany biletów na bilety uprawniające do udziału w innej imprezie.

12.
Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na adres CKE ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub na e-maila sekretariat@mokcl.pl.

13.
Bilety zakupione w kasie biletowej nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

14.
MOK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

15.
Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kasy biletowej  dostępne są na stronie www.ckecl.pl (MOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze).

16.
MOK zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź też zakłócającego ład i porządek publiczny.

17.
MOK zakazuje używania profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk oraz lamp błyskowych.

18.
MOK informuje, że uczestnicy imprez będą przebywać w strefie głośnych dźwięków.

19.
Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej www.ckecl.pl oraz w kasie biletowej CKE.

20.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 431 16 34 w. 12, e-mail: sekretariat@mokcl.pl. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: iod@mokcl.pl lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz kontaktu w razie odwołania wydarzenia zgodnie z regulaminem. Dane będą przetwarzane przez okres do 10 dni zgodnie z regulaminem. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i inne podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych, chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i zakupu biletu.