CKE Czerwionka-Leszczyny | Regulamin sprzedaży biletów on-line w miejskim ośrodku kultury w Czerwionce-Leszczynach
CKE Czerwionka-Leszczyny

Regulamin sprzedaży biletów on-line w miejskim ośrodku kultury w Czerwionce-Leszczynach

1.
Regulamin określa sposób sprzedaż i dystrybucji biletów, przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce–Leszczynach, zwany dalej MOK,
za pośrednictwem systemu biletowego VisualTicket.

2.
Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a MOK zostaje zawarta w przypadku spełnienia poniższych warunków:

a) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów,
b) wypełnienia formularza „Twoje dane”,
c) akceptacji regulaminu w systemie on-line,
d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,
e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3.
Przy zakupie biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.

4.
Bilety pozostają własnością MOK do czasu odnotowania przez MOK potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

5.
Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 15 minut od momentu wykonania czynności przewidzianych w §1  ust. 2 pkt a) i b), powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

6.
Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro Spółka Akcyjna za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24. Brak bankowego potwierdzenia powoduje, iż pieniądze pobrane przez DialCom24 Sp. z o.o. mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez PayPro Spółka Akcyjna, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl

7.
MOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

8.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

9.
Ceny biletów zawierają podatek VAT oraz prowizję serwisu Przelewy24.

10.
W systemie sprzedaży on-line można kupić wyłącznie bilety normalne.

11.
Kupujący drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez MOK lub może odebrać  bilet opłacony przelewem na podstawie potwierdzenia przelewu, najpóźniej pół godziny przed imprezą w kasie Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, zwanym dalej CKE.

12.
System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.

13.
W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.12 MOK prosi o kontakt telefoniczny z Kasą biletową CKE, tel. 32 4311 634 w. 30, 12.

14.
Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się na 2 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia objętego biletowaniem.

15.
MOK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

16.
MOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu „Twoje dane”.

17.
MOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 2
REKLAMACJE, ZWROT I WYMIANA BILETÓW

1.
W przypadku, gdy impreza zostanie odwołana osoby, które zakupiły bilety będą poinformowane  o tym fakcie drogą e-mailową. MOK będzie dokonywać zwrotów pieniędzy w terminie do 10 dni po odwołaniu imprezy, na konto Kupującego.

2.
W przypadku zmiany terminu imprezy lub zmiany składu artystów, MOK będzie informował e-mailowo o zaistniałej sytuacji. Bilety zachowują swoją ważność. Ewentualnej rezygnacji należy dokonać e-mailowo na adres kasa@mokcl.pl w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości. MOK będzie dokonywać zwrotów pieniędzy w terminie do 10 dni od otrzymania rezygnacji, na konto Kupującego.

3.
Bilety niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.

4.
MOK nie przewiduje możliwości zmiany biletów na bilety uprawniające do udziału w innej imprezie.

5.
Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy sekretariat@mokcl.pl lub w kasie biletowej CKE.

§ 3
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

1.
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach z siedzibą przy ul. Wolności 2, Tel. 32 4311634, e-mail: mokcl@mokcl.pl.

2.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
– pod adresem poczty elektronicznej: iod@mokcl.pl;
– pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

a) Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych lub statutowych MOK albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie prawnym Administratora.
b) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
c) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4.
Odbiorcy danych osobowych
Dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) będą przekazywane firmie PayPro w celu związanym ze świadczeniem usług płatniczych – Firma PayPro będzie współadministratorem tych danych.

5.
Okres przechowywania danych osobowych.

a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
b) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7.
Prawo do cofnięcia zgody

a) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody,
a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

b) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych
do momentu jej wycofania.

8.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

a) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
– ustawowym,
– umownym,
– warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
b) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
c) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
d) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

7.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej ckecl.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2.
Wniosek o wydanie faktury VAT należy zgłosić telefonicznie w kasie CKE, tel. 32 4311 634 w. 12.

3.
MOK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4.
MOK ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię osoby spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

5.
Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika dostępne są na stronie www.ckecl.pl (MOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze).

6.
MOK zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę posiadaczowi biletu, będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź też zakłócającego ład i porządek publiczny.

7.
MOK zakazuje używania profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk oraz lamp błyskowych.

8.
MOK informuje, że uczestnicy imprez będą przebywać w strefie głośnych dźwięków. 

9.
Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.ckecl.pl oraz w kasie biletowej CKE.